Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 26.02.2024, concurs în vederea ocupării a patru posturi contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore pe zi, de asistent medical, PL, la Cabinete Medicale Şcolare, în conformitate cu O.U.G. nr. 115/2023 şi Memorandumul nr.3870/26.01.2024.

Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale;
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
– absolvent de studii liceale atestate cu diplomă de bacalaureat ;
– studii de specialitate – absolvenţi de şcoală postliceală sanitară autorizată în vederea exercitării profesiei de asistent medical generalist, cu atestat de liberă practică emis de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
– nu necesită vechime
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Selecția dosarelor – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– Proba scrisă – în data de 26.02.2023 ora 11.00;
– Proba de interviu se susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Locul desfășurării concursului va fi la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54,.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul unității, precum și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași, imediat după rezolvarea contestațiilor.
Rezultatele finale se afișează la sediul unității, precum și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor la ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, la Serviciul Resurse Umane, până la data de 14.02.2024 ora 15.00, următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs (model orientativ prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1336/2022) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) adeverinţă de participare la concurs emisă de OAMGMAMR;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022) ;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute (se eliberează la același ghișeu de cazier judiciar);
j) curriculum vitae, model comun european;
Copiile actelor prevăzute la lit. b)-d) se prezintă însoțite de actele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul documentului prevăzut la lit. g), poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. g), anterior datei de susținere a probei scrise.
Documentele susmenţionate se prezintă în original, fotocopierea lor fiind asigurată de instituţia organizatoare.
Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.120.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *