97,35 % din totalul solicitărilor au fost soluționate, restul fiind, la sfârșitul anului, în diferite stadii de evaluare

Pe parcursul anului 2023, la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași s-au înregistrat 3824 solicitări pentru reglementarea, din punct de vedere al protecției mediului, a planurilor, proiectelor și activităților economice. 97,35 % din aceste solicitări au fost soluționate prin parcurgerea etapelor procedurale și emiterea actelor de reglementare prevăzute de lege, după cum urmează:

  • 140 acte pentru planuri/programe (PUZ-uri, PUG-uri, amenajarea teritoriului, strategii diverse) din care: 14 avize de mediu (cu procedură completă), 66 Decizii ale etapei de încadrare și 60 de Clasări;

  • 2563 acte pentru proiecte de investiții (constructii rezidențiale/industriale, infiintare/extindere rețele de utilităti, energie verde, împăduriri, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor etc.): 11 Acorduri de mediu (cu procedură completă), 231 Decizii ale etapei de încadrare și 2321 Clasări;

  • 1020 acte pentru activități economice ce necesită autorizații de mediu conform legii: 230 autorizații de mediu noi, 2 autorizații integrate, 52 de revizuiri, 736 de vize anuale pentru autorizațiile de mediu valabile.

Prin aceste acte de reglementare, prin măsurile și condițiile incluse în acestea, ne asigurăm de faptul că planurile/proiectele/activitățile supuse reglementării sunt în concordanță cu obiectivele de mediu, se respectă prevederile legislației în vigoare și se asigură un grad eficient de protecție a factorilor de mediu.

2023 – anul proiectelor de mediu

Anul 2023 a fost anul proiectelor de mediu, multe din cele reglementate fiind destinate sistemelor de apă-canal, producerii energiei electrice din surse regenerabile, împăduririi terenurilor, managementului deșeurilor sau managementului biodiversității și, în măsura în care vor fi realizate, vor avea impact direct asupra calității mediului prin reducerea consumurilor de combustibili fosili, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și combaterea schimbărilor climatice, colectarea selectivă, reciclarea deșeurilor și tranziția către economia circulară, reducerea poluării apei, aerului, solului sau un mai bun management al ariilor naturale protejate și conservarea biodiversității acestora.

Câteva astfel de proiecte reglementate de APM Iași pe parcursul anului 2023 sau aflate în procedură la finalul acestuia:

Parcuri eoliene

12 parcuri cu o putere instalată de cca 630 MW aflate în stadiul de proiect, din care 5 au obținut deja acordul de mediu de la APM Iași (pe raza UAT-urilor Românești, Dumești, Gâștesti, Ruginoasa și Hârlău), unul a devenit chiar funcțional (cel de la Ruginoasa), iar 7 erau în procedură la finalul anului 2023 (Popești, Deleni, Vânători, Erbiceni, Scobinți, Butea, Costuleni); puterea instalată a acestora variază de la 1 la 132 MW energie electrică;

Parcuri fotovoltaice:

4 proiecte de parcuri fotovoltaice, cu o capacitate totală de cca 100 MW (minim 10 MW, max. 35 MW), din care 4 au acordul de mediu emis de APM Iași (la Vlădeni, Lețcani, Țuțora, Deleni)

61 de proiecte pentru instalare a panourilor fotovoltaice în scopul producerii de energie pentru consum propriu, persoane juridice (UAT-uri și operatori economici) cu putere instalată de cca 61 MW;

Proiecte de cogenerare

2 proiecte de cogenerare folosind drept combustibil biogaz (reglementate de APM Iași) și 1 proiect de cogenerare pe baza de gaz metan/hidrogen (în procedură)

Proiectele de Împăduriri

7 proiecte de împăduriri pe terenuri în afara fondului forestier solicitate de persoane fizice. Suprafețele variază de la 1,2 ha la 14,9 ha pe proiect, suprafața totală impădurită urmând a fi de 31,5 ha (pe teritoriul comunelor Șcheia, Schitu Duca, Dagâța, Deleni, Lețcani, Românești)

Proiecte privind managementul deșeurilor municipale:

12 Centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV-uri mici) reglementate în UAT-urile Miroslava, Lespezi, Valea Seacă, Tg. Frumos, Holboca, Tătăruși, Moșna, Podu Iloaie, Românești, Victoria, Tomești, Brăești;

25 insule ecologice subterane reglementate pe raza municipiului Iași

1 Centru Integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV mare) pentru municipiul Iași – în procedură la APM Iași

 “Modernizarea Sistemului de Management Integrat a Deșeurilor (SMID) Iași în vederea tranziției spre economia circulară” – în procedură la APM Iași

Planuri de management (PM) pentru arii naturale protejate – prin proiecte POIM:

2 planuri avizate SEA la APM Iași în 2023: PM pentru situl Natura 2000 ROSPA109 Acumulările Belcești și PM integrat pentru siturile Natura 2000 ROSPA0042 și ROSCI 0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut;

4 planuri în procedură de avizare la APM Iași pentru siturile NATURA 2000: ROSCI Spinoasa, ROSPA Acumulările Sârca Podu Iloaiei, ROSPA suprapus cu ROSCI Pădurea Floreanu – Frumușica – Ciurea și ROSPA Lacul Ciurbești suprapus cu ROSCI Fânațele Bârca.

Sursele de finanțare pentru aceste proiecte sunt, în general, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență – liniile de finanțare specifice (energie, deșeuri, împăduriri), Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM în cazul planurilor de management pentru arii naturale protejate sau Administrația Fondului de Mediu (AFM)