Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS) Iasi s-a constituit in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia si furnizarea in comun a serviciilor prin gestiunea delegata a activitatilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii, atribuite conform legii, unor operatori.

 

Obiectivele ADIS Iasi

Pregateste si aproba Strategia de Dezvoltare a serviciului de salubritate;

Monitorizeaza derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubritate;

Constituie interfața pentru discutii si este un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a serviciului de salubritate, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

Elaboreaza si aproba caietele de sarcini si regulamentul de organizare si functionare a serviciului de salubritate;

Elaboreaza si aproba documentatiile de atribuire ale Contractelor de Delegare, inclusiv conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe, conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006;

Incheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Monitorizeaza executarea Contractelor de Delegare si informeaza regulat Asociatii despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor, calitatea serviciului de salubritate furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

Identifica si propune orice acțiuni vizând cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubritate;

Imbunatateste planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului.

 

Obligatiile ADIS Iasi
Asigura implementarea legislatiei in domeniu privind gestionarea deseurilor;

Urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile judetene si regionale de gestionare a deseurilor;

Elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;

Asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestor spatii cu containere specifice fiecarui tip de deseu precum si functionalitatea acestora.

Atributiile ADIS Iasi

Coordoneaza activitatea consiliilor locale (din orase, municipii si comune) in vederea realizarii serviciilor publice de interes local si judetean privind gestionarea deseurilor;

Acorda consiliilor locale sprijin si asistenta in implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;

Analizeaza propunerile facute de consiliile locale in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului si va urmari respectarea de catre consiliile locale a actelor normative care fac referire la aspectele precizate in actele normative cu referire la protectia mediului – deseuri;

Promoveaza normele specifice care vor sta la baza implementarii si aplicarii, la nivelul localitatilor judetului, a normativelor europene pe linie de mediu pentru deseuri la nivel judetean si regional.