Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022;

– 1 post cu normă întreagă pe perioada nedeterminată de economist specialist IA, în cadrul Serviciului financiar- contabilitate

Concursul constă în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere este 13.03.2023 – 24.03.2023 ora 13:00.

2.Data şi ora organizării probei scrise: 03.04.2023 ora 11:00.

3.Data şi ora interviului: 07.04.2023 ora 11:00.

4.Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62.

Calendarul de desfășurare al concursului:

Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere13.03.2023 – 24.03.2023 ora 13:00
Data selecției de dosare27.03.2023
Data afișării rezultatului selecției de dosare28.03.2023
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare29.03.2023
Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția de dosare30.03.2023
Data probei scrise03.04.2023 ora 11:00
Data afișării rezultatului probei scrise04.04.2023
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise05.04.2023
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă06.04.2023
Data interviului07.04.2023 ora 11:00
Data afișării rezultatului interviului10.04.2023
Data-limită de depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului11.04.2023
Data afișării rezultatului contestațiilor privind interviul12.04.2023
Data afișării rezultatului final al concursului13.04.2023

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii conform art. 15 si 16 din H.G. nr. 1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Cerinte specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de economist specialist IA conf art. 542 alin.(1) si (2) din OUG 57/2019:

a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;

e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;

f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

(2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de economist specialist IA:

-diplomă de licență în domeniu economic

– 6 ani si 6 luni vechime în specialitate financiar contabilitate

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun European;

j) 1 dosar cu şină;

k) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 50 de lei și se achită la casieria unității.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. |[(4) Actele prevãzute la alin. 1 lit. b), c) ºi h) vor fi prezentate ºi în original în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea. (text original în vigoare pânã la 24 noiembrie 2014) ]|

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

        Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt afişate la avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane: telefon 0730260239.